Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Příjímací řízení 2022- seznam přijatých uchazečů do Praktické školy
2. kolo

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485, rozhodla v souladu s § 59 a § 165 odst. 2 zákona č. 561/2001 SB., o přeškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění, že vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání v oboru Praktická škola jednoletá 78-62-C/01 a Praktická škola dvouletá 78-62-C/02.

Seznam uchazečů:

Praktická škola jednoletá
uchazeč kód oboru výsledek přijímacího řízení
316/2022 78-62-C/01 přijat/a
 

Upozorňuji, že podle §60 písm. g) odstavce 6, zákona č.561/2004 (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v Základní škole a Praktické škole, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485 odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, t. j. do 15. 9. 2022.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v Základní škole a Praktické škole, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485 zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.
 
Zveřejněno dne:1. 9. 2022
                                                                                                                                                                 Mgr. Monika Stančeková
V Rychnově nad Kněžnou 1. 9. 2022                                                                                                              ředitelka školy