Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Základní informace
Cílem školy je všestranný rozvoj každého žáka, především jeho silných stránek tak, aby byl schopen pokračovat ve studiu na středních školách a našel své místo v  běžném praktickém životě.
Škola je rozdělena do dvou stupňů - 1. - 5. ročník   a 6. - 9. ročník.
Ve třídách je průměrně kolem 10 žáků.
V některých třídách působí kromě speciálního pedagoga i asistent pedagoga, několika dětem pomáhá ve škole i jejich osobní asistent.
Vzdělávací program:
ŠVP č.j.: 211/2023 ,,Základní škola" -  vytvořený dle RVP ZV

Kromě běžné výuky klademe důraz na rozvoj schopnosti:
 • vyjadřovat se ústní i písemnou formou
 • spolupráce s ostatními v kolektivu
 • pečovat o své zdraví a zdraví ostatních
 • být flexibilní
 • být zručný
K tomu přispívá vyšší počet hodin pracovního vyučování, tělesné výchovy a vysokou měrou i řečová a dramatická výchova. Dobré pracovní podmínky nám zajišťuje kvalitně vybavená učebna dílenských prací, výtvarná učebna, šicí dílna, cvičná kuchyňka, keramická dílna a školní pozemek.
Při výuce se zaměřujeme na :
 • činnostní pojetí vyučování ( neustálé vizuální podněty, dostatek pomůcek
 • praktické činnosti ( aktivní tvořivé učení)
 • zvyšování samostatnosti žáků
 • individuální přístup ke všem žákům
 • někteří žáci mají vypracovány individuální vzdělávací plány
Základem pro učitele je důkladné poznání žáka, přizpůsobování obsahu učiva jeho možnostem a schopnostem, tomu odpovídá i hodnocení jeho výkonu.
Další vzdělávání našich absolventů:
 • Absolventi naší školy mohou pokračovat ve vzdělávání na středních odborných učilištích, odborných učilištích a na praktických školách.
 • Většinou nastupují do: SOU Rychnov nad Kněžnou, OU Žamberk, OU Opočno, OU Hradec Králové a  SŠ Nové Město nad Metují.
 • Učební obory, které zahrnují 20 - 25 profesních oblastí, trvají 3 roky, mají denní formu studia a jsou zakončeny závěrečnými zkouškami a obdržením výučního listu.
 • Nejčastěji volenými učebními obory jsou : kuchař, cukrář, automechanik, truhlář, opravárenské práce, truhlářské práce, zednické práce, květinářské práce, ovocnářské práce, farmářské práce, šití oděvů, ošetřovatelství, aj.