Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Informace pro rodiče

Od 1. 7. 2017 došlo ke sloučení naší školy se Základní školou v Kosteleci nad Orlicí, Komenského 515.

Jde o administrativní záležitost, žáci i učitelé v Kostelci nad Orlicí zůstávají i nadále v krásné, nově zrekonstrované budově v Kostelci nad Orlicí, kam doposud chodili.

I žáci a učitelé v Rychnově nad Kněžnou zůstávají tam, kde se učili doposud.

Ředitelství bude v Základní škole a Praktické škole, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485.

 • Od 1. září 2016 jsme základní a střední školou pro žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, která je zřízena dle § 16 odst. 9 školského zákona.
 • Našim zřizovatelem je i nadále Královéhradecký kraj.
 • Název základní škola praktická byl zrušen, nyní máme název základní škola.
 • Od 1. září 2016 vyučujeme v základní škole na 1. stupni, a od 1. 9. 2017 i v 6. ročníku druhého stupně, podle nového školního vzdělávacího programu ,,Základní škola", který je vypracován dle RVP ZV, každý žák vytvořen svůj individuální vzdělávací plán s upravenými výstupy  - dle doporučení školského poradenského zařízení.
 • Žáci na 2. stupni základní školy pokračují ve vzdělávání dle současného školního vzdělávacího programu až do roku 2018. Do té doby bude vypracován nový školní vzdělávací program pro běžnou základní školu, který bude mít i upravené výstupy.
 • Od 1. 9. 2018 vyučujeme v základní škole na 1. stupni a v 6. a 7. ročníku podle ŠVP ZŠ a v 8. a 9. ročníku podle ŠVP "Cesta života vede přes dobrou a pohodovou školu"
 • Od 1.9.2020 vyučujeme v základní škole ve všech ročnících podle ŠVP ZŠ

Poskytování informací rodičům

 • Rodiče žáků prvního stupně základní školy a žáků základní školy speciální dostávají pravidelné informace prostřednictvím týdenních zpráv o činnosti a hodnocení v notýscích.
 • Rodiče žáků druhého stupně základní školy jsou informováni prostřednictvím žákovských knížek a příležitostných letáků.
 • Rodičovské schůzky jsou svolávány dvakrát ročně / listopad, duben/ a jejich náplní jsou především informace o životě třídy, organizační věci školy, projednání aktuálních záležitostí týkajících se třídy jako kolektivu.
 • O studijních výsledcích a chování žáka jsou rodiče podrobně informováni na individuálních konzultacích za přítomnosti dítěte, v případě potřeby na mimořádně domluvené konzultaci.
 • Rodiče jsou průběžně seznamováni s ,,Pravidly pro hodnocení a klasifikaci žáků“.