Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485

Červenec:  
1. 7. - 4. 7. 2024 8,00 - 10,00
8. 7. - 10. 7. 2024 8,00 - 10,00
Srpen:  
12. 8. - 23. 8. 2024 8,00 - 10,00
28. 8. - 30. 8. 2024 8,00 - 10,00

Schůzku si předem telefonicky domluvte.
Kontaktní telefon:
ředitelka školy - 728 941 931
hospodářka - účetní - 722 737 369

Děkujeme

V Rychnově nad Kněžnou 1. 7. 2024
Mgr. Monika Stančeková, ředitelka školy


Ředitelka Střední školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Praktické školy Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485 vyhlašuje pro školní rok 2024/2025 v souladu s § 59 až 60 g Školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/ 2025 do prvního ročníku
 
oboru vzdělávání 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá
oboru vzdělávání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

 
.
 
Ředitelka školy rozhodla, že uchazeči o vzdělání nebudou konat přijímací zkoušky.
Přihlášku ke vzdělávání pro 3. kolo přijímacího řízení podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč v termínudo 21. srpna 2024
Součástí přihlášky bude:
 • doklad o splnění povinné školní docházky nebo o získání základního vzdělání. Nebyl-li do doby podání přihlášky příslušný doklad vydán, předloží jej střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem (tj. 1. září 2024)
 • hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání
 • hodnocení na vysvědčení převádějící slovní hodnocení do klasifikace
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání pro příslušný obor vzdělání (potvrzení od lékaře),
 • doporučení ze školského poradenského zařízení (PPP – pedagogicko-psychologická poradna nebo SPC – speciálně pedagogické centrum).
Nahlédnout do spisu přijímacího řízení bude možné dne 22. 08. 2024 v předem stanoveném čase.
Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí bude doručeno v písemné formě.
Přijatý uchazeč je povinen do 7 dnů od oznámení (doručení) rozhodnutí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělán, a to pouze v jednom oboru vzdělání.
 
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025
 • splnění povinné školní docházky
 • hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
 • splnění zdravotní způsobilosti
 • doporučení ze školského poradenského zařízení
 
Kritéria hodnocení přijímaných uchazečů:
 • Pořadí uchazečů sestavené podle průměrného prospěchu v 1. pololetí posledního ročníku plnění povinné školní docházky.
V případě rovnosti bodů budou rozhodovat následná doplňková kritéria:
 1. Průměrný prospěch 2. pololetí předposledního ročníku plnění povinné školní docházky.
 2. Průměrný prospěch 1. pololetí předposledního ročníku plnění povinné školní docházky.
Průměr prospěchu klasifikace Počet bodů Prospěch z chování Počet bodů
1,0 – 1,5 10 Velmi dobré 5
1,6 – 2,0 8 Uspokojivé 3
2,1 – 2,5 6 Neuspokojivé 1
2,6 – 3,0 4    
3,1 a více 2    
Výsledky 2. kola přijímacího řízení budou zveřejněné dne 21. 06. 2024 na dostupném místě ve škole a na webových stránkách školy.
 
Plánovaný počet uchazečů do 1. ročníku/1.kolo
Kód oboru Název oboru Délka studia Způsob ukončení Plánovaný počet přijímaných uchazečů Potvrzení lékaře
78-62-C/01 Praktická škola jednoletá 1 rok Závěrečná zkouška
(vysvědčení o závěrečné zkoušce)
5 ANO
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 2 roky Závěrečná zkouška
(vysvědčení o závěrečné zkoušce)
5 ANO
 
 
V Rychnově nad Kněžnou 19. 06. 2024
Mgr. Monika Stančeková, ředitelka školy


                     

Oznámení rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024 - 2025

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485 rozhodla v souladu s §46, §165 odst 2 a §183 odst 2 zákona č. 561/2004 SB., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole a Praktické škole Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485.

Seznam uchazečů:
  uchazeč s registračním číslem výsledek zápisu
1. 107/2024 přijat/a
2. 108/2024 přijat/a
3. 110/2024 přijat/a
4. 113/2024 přijat/a
5. 115/2024 přijat/a
6. 117/2024 přijat/a
7. 120/2024 přijat/a


V Rychnově nad Kněžnou 2. 5. 2024

Mgr. Monika Stančeková, ředitelka školy

Datum zveřejnění: 3. 5. 2023

27.6.2023 jsme měli opět příležitost strávit den s lesníky z kolowratských lesů. Připravili pro studenty a žáky naší školy báječný program plný zajmavých informací o práci myslivců a jejich čtyřnohých pomocníků. Stopování kance byl jistě zážitek pro děti i dospělé. Poutavým způsobem jsme byli seznámeni i se zástupci našeho regionu ze zvířecí a rostlinné říše.  Nejednalo se zdaleka o první akci, kterou pro nás ochotně lesníci uspořádali. Patří jim proto po právu náš veliký dík. Stejně tak děkujeme  Českomoravské myslivecké jednotě v Rychnově nad Kněžnou za zapůjčení nádherného areálu.